GOGOL BORDELLO Etats-Unis

PARIS [Zénith]

2008-04-20

Radical

Evgeny Aleksandrovitch Nikolaev Simonov    vocals guitar

Sergey Rjabtzev    strings

Yuri Lemeshev    keyboards backing vocals